Извештај РФЗО 13.08.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 13.08.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 13.08.2019.

1.802.946,08
   

Stanje prethodnog dana

1.750.874,08

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije 2.000,00

Ostale uplate

50.072,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 13.08.2019.

52.072,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 13.08.2019.        1.802.946,08                

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  13.08.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 13.08.2019.

 

UKUPNO  OSTAJE:                                                     1.802.946,08