Извештај РФЗО 29.08.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 29.08.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 29.08.2019.

4.580.123,35
   

Stanje prethodnog dana

4.580.123,35

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 29.08.2019.

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 29.08.2019.        4.580.123,35                

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  29.08.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 29.08.2019.

 

UKUPNO  OSTAJE:                                                     4.580.123,35