Извештај РФЗО 30.08.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 30.08.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 30.08.2019.

4.479.827,12
   

Stanje prethodnog dana

4.580.123,35

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

7.190,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 30.08.2019.

7.190,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 30.08.2019.        4.479.827,12               

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  30.08.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 107.486,23
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 30.08.2019.

107.486,23

UKUPNO  OSTAJE:                                                     4.479.827,12