Извештај РФЗО 09.09.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 09.09.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 09.09.2019.

455.889,76
   

Stanje prethodnog dana

306.299,76

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

149.590,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 09.09.2019.

149.590,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 09.09.2019.        455.889,76            

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  09.09.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 09.09.2019.

 

UKUPNO  OSTAJE:                                                     455.889,76