POKAZATELJI KVALITETA RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA TERITORIJI SBO

PROSECAN BROJ POSETA PO LEKARU PO SLUŽBAMA DZ U ODNOSU NA PROSEK ZA VOJVODINU

U službi opšte medicine prosecan broj poseta je u skladu sa prosekom u Vojvodini , osim u DZ Kanjiža gde je broj poseta 1.6 puta niži u odnosu na prosek i DZ Senta gde je vrednost broja poseta po lekaru u odnosu na prosek niža 13.4 puta.
U službama za zdravstvenu zaštitu dece u domovima zdravlja u Severnobanatskom okrugu broj poseta po lekaru je znatno niži u odnosu na prosek Vojvodine, DZ Ada 1.8 puta , DZ Kanjiža 1,9 puta , DZ Kikinda je u skladu sa prosekom , ali ipak sa nešto nižom vrednošcu, 1,2 puta manje u odnosu na prosek, DZ N.Kneževac 1,9 puta , DZ Senta 1,7 puta , dok DZ Coka ima cak 20,8 puta manje poseta po lekaru u službi za zdravstvenu zaštitu dece u odnosu na prosek za Vojvodinu.
U službama za zdravstvenu zaštitu žana takode se uo?ava znatno manji broj poseta u odnosu na vojvodanski prosek, tako da je broj poseta u DZ Ada 1,7 puta niži u odnosu na prosek, DZ Kanjiža 1,4 puta, DZ Kikinda ima cak 18,5 puta manji broj poseta u odnosu na prosek , DZ N. Kneževcac 4,3 puta , DZ Senta 1,3 puta niže ostvarenje dok DZ Coka ima vrednost broja poseta po lekaru 3 puta manju u odnosu na PV.
U službi medicine rada broj poseta po lekaru u odnosu na prosek u Vojvodini izgleda ovako: ve?e ostvarenje broja poseta u odnosu na prosek u Vojvodini postoji u DZ Kikinda(1,2 puta), DZ N.Kneževac (1,5 puta), DZ Senta(1,3 puta), DZ Coka (1,3 puta), dok smanjenu vrednost u odnosu na prosek imaju DZ Ada(1,8 puta) i DZ Kanjiža (1,4 puta).

PROSECAN BROJ UPUTA ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE PREGLEDE PO LEKARU NA 100 POSETA PO SLUŽBAMA DZ NA TERITORIJI SEVERNOBANATSKOG OKRUGA U ODNOSU NA PROSEK ZA VOJVODINU


 

U službama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Severnobanatskog okruga uocava se veliko odstupanje u odnosu na prosek za Vojvodinu kada se govori o broju uputa za specijalisticko konsultativne preglede po lekaru na 100 poseta. Maksimalna razlika u odnosu na prosek je u službi medicine rada DZ N. Kneževac gde se uocava 243 puta veci broj uputa.
U ostalim službama PZZ broj uputa za spec. konsult. preglede je takdo?e znatno uvecan i to višestruko.
U službi opšte medicine broj uputa za spec konsult. preglede u odnosu na vojvodanski prosek izgleda ovako: Sve vrdnosti su uvecane i to u DZ Ada za 78 puta, u DZ Kanjiža 19 puta, u DZ Kikinda 45 puta, u DZ N.Kneževac 208 puta, u DZ Senta 56 puta i u DZ Coka 90 puta.
U službama za zdravstvenu zaštitu dece sve vrednosti su uve?ane i to u DZ Ada za 158 puta, u DZ Kanjiža 23 puta, u DZ Kikinda 36 puta, u DZ N.Kneževac 140 puta, u DZ Senta 57 puta i u DZ Coka 118 puta.
U službama za zdravstvenu zaštitu žena sve vrednosti su takode uvecane i to u DZ Ada za 67 puta, u DZ Kanjiža 62 puta, u DZ Kikinda 92.39 puta, u DZ N.Kneževac 16 puta, u DZ Senta 124 puta i u DZ Coka 87 puta.
U službama medicine rada u DZ na teritoriji Severnobanatskog okruga uo?avaju se uvecane vrednosti u odnosu na prosek i to : u DZ Ada za 71 puta, u DZ Kanjiža 7.7 puta, u DZ Kikinda 20.8 puta, u DZ N.Kneževac 243 puta, u DZ Senta 152 puta i u DZ Coka 63.5 puta.

 

PROSECAN BROJ UPUTA ZA LABORATORIJU PO LEKARU NA 100 POSETA PO SLUŽBAMA DZ NA TERITORIJI SEVERNOBANATSKOG OKRUGA U ODNOSU NA PROSEK ZA VOJVODINU

U službama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Severnobanatskog okruga uocava se veliko odstupanje u odnosu na prosek za Vojvodinu kada se govori o broju uputa za laboratoriju po lekaru na 100 poseta. Maksimalna razlika u odnosu na prosek je u službi opšte medicine i medicine rada DZ N.Kneževac gde se uo?ava 231 odnosno 256 puta veci broj uputa.
U ostalim službama PZZ broj uputa za laboratorijske preglede je takode znatno uvecan i to višestruko u odnosu na prosek u Vojvodini.
U službi opšte medicine broj uputa za laboratoriju u odnosu na vojvodanski prosek izgleda ovako. Sve vrdnosti su uvecane i to u DZ Ada za 55 puta, u DZ Kanjiža 40 puta, u DZ Kikinda 32 puta, u DZ N.Kneževac 231 puta, u DZ Senta 65 puta i u DZ Coka 77 puta.
U službama za zdravstvenu zaštitu dece sve vrednosti su uvecane i to u DZ Ada za 9.5 puta, u DZ Kanjiža 2.25 puta, u DZ Kikinda 2.45 puta, u DZ N.Kneževac 11.3 puta, u DZ Senta 5.8 puta i u DZ Coka 63.6 puta.
U službama za zdravstvenu zaštitu žena sve vrednosti su tako?e uve?ane i to u DZ Ada za 30.2 puta, u DZ Kanjiža 168 puta, u DZ Kikinda 49.59 puta, u DZ N.Kneževac 33 puta, u DZ Senta 93 puta i u DZ Coka 29 puta.
U službama medicine rada u DZ na teritoriji severnobanatskog okruga uo?avaju se uvecane vrednosti u odnosu na prosek i to : u DZ Ada za 91.6 puta, u DZ Kanjiža 45.7 puta, u DZ Kikinda 15.8 puta, u DZ N.Kneževac 256 puta, u DZ Senta 126 puta i u DZ Coka 72 puta.

PROSECAN BROJ UPUTA ZA RTG PO LEKARU NA 100 POSETA PO SLUŽBAMA DZ NA TERITORIJI SEVERNOBANATSKOG OKRUGA U ODNOSU NA PROSEK ZA VOJVODINU

U službama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Severnobanatskog okruga uocava se veliko odstupanje u odnosu na prosek za Vojvodinu kada se govori o broju uputa za rendgen dijagnostiku po lekaru na 100 poseta. Maksimalna razlika u odnosu na prosek je u službi za zdravstvenu zaštitu dece DZ Ada gde se uocava 995 puta veci broj uputa.
U ostalim službama PZZ broj uputa za rendgen dijagnostiku je takode znatno uvecan i to višestruko u odnosu na prosek u Vojvodini.
U službi opšte medicine broj uputa za laboratoriju u odnosu na vojvodanski prosek izgleda ovako. Sve vrdnosti su uvecane i to u DZ Ada za 175 puta, u DZ Kanjiža 6 puta, u DZ Kikinda 30 puta, u DZ N.Kneževac 390 puta, u DZ Senta 100 puta i u DZ Coka 95 puta.
U službama za zdravstvenu zaštitu dece sve vrednosti su uvecane i to u DZ Ada za 995 puta, u DZ Kanjiža 80 puta, u DZ Kikinda 15 puta, u DZ N.Kneževac 410 puta, u DZ Senta 65 puta i u DZ Coka 200 puta.
U službama za zdravstvenu zaštitu žena sve vrednosti su takode uvecane i to u DZ Ada za 62 puta, u DZ Kanjiža 107 puta, u DZ Kikinda 40 puta, u DZ N.Kneževac 20 puta, u DZ Senta 407 puta i u DZ ?oka 107 puta.
U službama medicine rada u DZ na teritoriji severnobanatskog okruga uocavaju se uvcecane vrednosti u odnosu na prosek i to : u DZ Ada za 142 puta, u DZ Kanjiža 29.5 puta, u DZ Kikinda 8.42 puta, u DZ N.Kneževac 388.9 puta, u DZ Senta 192 puta i u DZ Čoka 80 puta.

PROSECAN BROJ UPUTA ZA ULTRAZVUK PO LEKARU NA 100 POSETA PO SLUŽBAMA DZ NA TERITORIJI SEVERNOBANATSKOG OKRUGA U ODNOSU NA PROSEK ZA VOJVODINU

U službama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Severnobanatskog okruga uocava se veliko odstupanje u odnosu na prosek za Vojvodinu kada se govori o broju uputa za ultrazvuk po lekaru na 100 poseta. Maksimalna razlika u odnosu na prosek je u službi opšte medicine DZ Ada gde se uocava 270 puta veci broj uputa.
U ostalim službama PZZ broj uputa za ultrazvucne preglede je tako?e znatno uvecan i to višestruko u odnosu na prosek u Vojvodini.
U službi opšte medicine broj uputa za ultrazvuk u odnosu na vojvodanski prosek izgleda ovako. Sve vrdnosti su uvcane i to u DZ Ada za 270 puta, u DZ Kanjiža 50 puta, u DZ Kikinda 30 puta, u DZ N.Kneževac 200 puta, u DZ Senta 90 puta i u DZ Coka 90 puta.
U službama za zdravstvenu zaštitu dece sve vrednosti su uvecane i to u DZ Ada za 63.15 puta, u DZ Kanjiža 92 puta, u DZ Kikinda 13.15 puta, u DZ N.Kneževac 50 puta, u DZ Senta 123 puta i u DZ Coka 26.3 puta.
U službama za zdravstvenu zaštitu žena sve vrednosti su takode uvecane i to u DZ Ada za 24 puta, u DZ Kanjiža 45 puta, u DZ Kikinda 50 puta, u DZ N.Kneževac 58 puta, u DZ Senta 85 puta i u DZ Coka 13 puta.
U službama medicine rada u DZ na teritoriji severnobanatskog okruga uocavaju se uvecane vrednosti u odnosu na prosek i to : u DZ Ada za 117 puta, u DZ Kanjiža 165 puta, u DZ Kikinda 17 puta, u DZ N.Kneževac 145 puta, u DZ Senta 126 puta i u DZ Coka 55 puta.

PROSECAN BROJ PREVENTIVNIH POSETA PREMA UKUPNOM BROJU POSETA KOD LEKARA PO SLUŽBAMA DZ NA TERITORIJI SEVERNOBANATSKOG OKRUGA U ODNOSU NA PROSEK ZA VOJVODINU

U službama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Severnobanatskog okruga procenat preventivnih poseta u odnosu na ukupan broj poseta kod lekara odnosu na prosek za Vojvodinu izgleda ovako:
U službama opšte medicine na teritoriji Severnobanatskog okruga pove?an procenat preventivnih poseta u odnosu na ukupan broj poseta kod lekara uo?ava se u DZ Ada za 2.3 puta, u DZ Kikinda za 1.3 puta i u DZ ?oka za 1.5 puta dok je smanjenje u odnosu na vojvo?anski prosek uo?eno u DZ Kanjiža za 3.7 puta, u DZ N.Kneževac 6.5 puta, DZ Senta 5.3 puta .
U službama za zdravstvenu zaštitu dece vrednosti su uve?aneu odnosu na prosek i to u DZ Ada za 1.5 puta, DZ N. Kneževac 1.6 puta, DZ Senta 1.3 puta i DZ ?oka 1.5 puta. Smanjena vrednost ya 1.3 puta je u DZ Kikinda dok DZ Kanjiža je u skladu sa voovo?anskim prosekom.
U službama za zdravstvenu zaštitu žena vrednosti su u DZ Kanjiža(1.4 puta), DZ Kikinda(1.8 puta) i DZ ?oka (1.3) puta. Smanjenje u odnosu na prosek uo?eno je u DZ Ada (1,2 puta) DZ N. Kneževac (1.9 puta) i DZ Senta(4.6 puta) .
U službama medicine rada u DZ na teritoriji severnobanatskog okruga uo?avaju se uve?ane vrednosti u odnosu na prosek u DZ Kikinda (1.2 puta), DZ Senta(4 puta) i DZ ?oka(1.6 puta). Smanjena vrednost je prisutna u DZ N.Kneževac(1.8 puta) dok su vrednosti preventivnih poseta u DZ Ada i DZ Kanjiža u skladu sa vojvo?anskim prosekom.

OBUHVAT VAKCINACIJOM PROTIV GRIPA OSOBA STARIJIH OD 65. GODINA

Smanjen obuhvat vakcinacijom osoba starijih od 65. godina uo?ava se svim DZ na teritoriji Severnobanatskog okruga osim u DZ Kikinda gde je obuhvat vakcinacijom 25.2 %.Najizraženija je razlika u odnosu na prosek Vojvodine u DZ Ada gde je obuhvat vakcinacijom lica starijih od 65. godina u odnosu na prosek smanjena za 3,7 puta.

OBAVEZNI POKAZATELJI KVALITETA U U OPŠTIM BOLNICAMA NA TERITORIJI SEVERNO-BANATSKOG OKRUGA U ODNOSU NA REPUBLI?KI PROSEK

PROSECNA DUŽINA BOILNICKOG LECENJA U OPŠTIM BOLNICAMA KIKINDA I SENTA U ODNOSU NA REPUBLICKI PROSEK ZA 2007.GODINU

Prose?na dužina bolni?kog le?enja u opštim bolnicama Kikinda i Senta na nivou ustanova je u skladu sa republi?kim prosekom. Po odeljenjima ve?e odstupanje u odnosu na Republiku uo?ava se jedino na internom odeljenju opšte bolnice Senta gde je vrednost pokazatelja u odnosu na prosek 1,4 puta ve?a . Kada kompariramo dužinu le?enja infarkta miokarda uo?avamo pove?anje u opštoj bolnici Kikinda za 1,5 put.

PROCENAT PACIJENATA UPUCENIH U DRUGE ZDRAVSTVENE USTANOVE (VIŠEG ILI SLICNOG NIVOA)

Procenat pacijenata upu?enih u druge ustanove višeg ili sli?nog nivoa iz opštih bolnica Kikinda i Senta :
Na nivou ustanove vrednost ovog pokazatelja je u opštoj bolnici Senta 2.6 puta manja u odnosu na prosek , dok je u opštoj bolnici Kikinda 1,5 puta manja.
Na hirurškom odeljenju vrednost pokazatelja je u odnosu na prosek u opštoj bolnici Senta i Kikinda manja 2 puta.
Na internom odeljenju komparacija pokazuje vresnosti koje su nešto niže u odnosu na republi?ki prosek (1,3 odnosno 1,4 puta niže)
Na odeljenju pedijatrije opštih bolnica SBO vrednost pokazatelja je uve?ana u OB Kikinda 1,6 puta , dok je u OB Senta manja u odnosu na prosek za 1,8 puta.
Ginekološko odeljenje OB Senta nema pacijenata upu?enih u druge ustanove, dok je procenat pacijenata iz OB Kikinda u skladu sa republi?kim prosekom.

STOPA LETALITETA U OPŠTIM BOLNICAMA NA TERITORIJI SBO U ODNOSU NA REPUBLICKI PROSEK

Stopa letaliteta na nivou ustanova OB Kikinda i OB Senta je uve?ana u odnosu na republi?ki prosek i to u OB Kikinda za 1,7 puta dok je u OB Senta popkazatelj u odnosu na prosek ve?i za 1,2 puta.
Na hirurškom odeljenju vrednost pokazatelja je u odnosu na prosek u opštoj bolnici Kikinda ve?a za 1,6 puta dok je u OB Senta u skladu sa prosekom.
Na internom odeljenju komparacija pokazuje vrednosti koje su ve?e u odnosu na republi?ki prosek (OB Kikinda 1,5 puta , OB Senta 1,3 puta )
Na odeljenju pedijatrije opštih bolnica SBO vrednost pokazatelja je u obe opšte bolnice u skladu sa republi?kim prosekom, odnosno nema umrlih.
Ginekološko odeljenje OB pokazuje vrednosti pokazatelja u skladu sa RP.

PROCENAT UMRLIH U TOKU PRVIH 48 SATI OD PRIJEMA U BOLNICU OD UKUPNOG BROJA UMRLIH U OPŠTIM BOLNICAMA NA TERITORIJI SBO U ODNOSU NA REPUBLICKI PROSEK

Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu od ukupnog broja umrlih u opštim bolnicama na nivou ustanove OB Kikinda i Senta je u skladu sa republi?kim prosekom. Ve?a vrednost za 1,2 puta uo?ava se u OB Senta.
Na hirurškom odeljenju vrednost pokazatelja je, u odnosu na prosek, u opštoj bolnici Kikinda ve?a 1,2 puta, dok je u OB Senta nešto manja, ali u skladu sa prosekom.
Na internom odeljenju komparacija pokazuje vresnosti koje su u OB Kikinda u skladu sa RP, dok OB Senta ima ovaj pokazatelj uve?an u odnosu na Republiku za 1,3 puta.
Na odeljenju pedijatrije opštih bolnica nema umrlih.
Ginekološko odeljenje OB pokazuje odstupanja u odnosu na prosek u smislu ve?e vrednosti kada govorimo o OB Senta za 1,6 puta , dok OB Kikinda nema umrlih u toku prvih 48 sati.

PROCENAT UKUPNO UMRLIH I UMRLIH U PRVIH 48 SATI OD INFARKTA MIOKARDA

Procenat ukupno umrlih od infarkta miokarda je u OB Kikinda u skladu sa republi?kim prosekom dok je u OB Senta ve?i od proseka za 1.8 puta.
Procenat umrlih od infarkta miokarda u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu je neznatno iznad RP.

PROCENAT UKUPNO UMRLIH I UMRLIH U PRVIH 48 SATI OD CEREBROVASKULARNOG INSULTA U OPŠTIM BOLNICAMA NA TERITORIJI SBO U ODNOSU NA REPUBLICKI PROSEK

Procenat ukupno umrlih od cerebrovaskularnog insulta je u OB Kikinda i OB Senta u odnosu na republi?ki prosek ve?i za 1,5 puta.
Procenat umrlih od cerebrovaskularnog insulta u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu je ve?i za 2 puta u OB na teritoriji SBO u odnosu na Republiku.

PROCENAT OBDUKOVANIH U OPŠRIM BOLNICAMA NA TERITORIJI SBO U ODNOSU NA REPUBLICKI PROSEK

Procenat obdukovanih o opštim bolnicama Kikinda i Senta je ve?i u proseku dva puta u odnosu na Republiku.

PROCENAT PODUDARNOSTI KLINICKIH I OBDUKCIONIH DIJAGNOZA U OPŠTOM BOLNICAMA NA TERITORIJI SBO U ODNOSU NA REPUBLICKI PROSEK

Procenat podudarnosti klini?kih i obdukcionih dijagnoza je u opštim bolnicama na teritoriji Severnobanatskog okruga vrlo visok.
Procenat podudarnosti u OB Kikinda je 84,21% što je 2,23 puta ve?a podudarnost u odnosu na republi?ki prosek, dok je u OB Senta vrednost ovog pokazatelja 53,3 % što je u odnosu na Republiku više za 1,4 puta.

STOPA LETALITETA OPERISANIH U OPŠTIM BOLNICAMA NA TERITORIJI SBO U ODNOSU NA REPUBLICKI PROSEK

Stopa letaliteta operisanih pacijenata u opštim bolnicama Kikinda i Senta ima slede?e vrednosti u odnosu na republi?ki prosek.
Vrednost ovog pokazatelja je u OB Kikinda ve?a u odnosu na prosek 2.2 puta , dok je u OB Senta manja 15 puta.

POKAZATELJI KVALITETA RADA NA GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU U OPŠTIM BOLNICAMA NA TERITORIJI SBO U ODNOSU NA REPUBLICKI PROSEK

Procenat poro?aja obavljenih carskim rezom u opštim bolnicama Kikinda i Senta ima slede?e vrednosti u odnosu na republi?ki prosek.
Vrednost ovog pokazatelja je u OB Kikinda manja u odnosu na prosek 1,3 puta , dok je u OB Senta ve?a 1,4 puta.

BROJ PORODJAJA U OPŠTIM BOLNICAMA NA TERITORIJI SBO U ODNOSU NA REPUBLIKU

Broj porodjaja u opštim bolnicama Kikinda i Senta u odnosu na republi?ki prosek je niži u OB Kikinda za 1.8 puta dok je u OB Senta vrednost ovog pokazatelja u skladu sa republi?kim prosekom, ali ipak nešto niža.

BROJ POVREDA PORODILJA NASTALIH PRI PORODJAJU

Broj povreda porodilja nastalih pri poro?aju u opštim bolnicama Kikinda i Senta je manji u odnosu na republi?ki prosek.


BROJ TRUDNICA I PORODILJA UMRLIH TOKOM HOSPITALIZACIJE NA TERITORIJI SBO


Nema trudnica i porodilja umrlih tokom hospitalizacije u opštim bolnicama na teritoriji SBO.


BROJ POVREDA NOVOROĐENČADI NASTALIH PRI POROÐAJU NA TERITORIJI SBO


Nema povreda novoro?en?adi nastalih pri poro?aju.

BROJ ŽIVOROÐENE DECE UMRLE DO OTPUSTA IZ BOLNICE U OPŠTIM BOLNICAMA NA TERITORIJI SBO

U opštoj bolnici Kikinda nema živorodjene dece umrle do otpusta iz bolnice dok je broj živorodjene dece umrle do otpusta iz bolnice u OB Senta 5, što je 66,6 puta ve?a vrednost u odnosu na republi?ki prosek.