Kvalitet rada zz sbo

 

PRAĆENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USTANOVAMA SEVERNO-BANATSKOG OKRUGA

za 2009. godinu

Kvalitet rada zdravstvenih ustanova se meri kroz četiri grupe pokazatelja : strukture, procesa, ishoda i uticaja.

Merenje strukture kvaliteta se odnosi na organizaciju rada zdravstvene ustanove u odnosu na opremu, prostor i kadar.

Procesni pokazatelji kvaliteta se odnose na obim rada odgovarajućih službi zdravstvenih ustanova.

Pokazatelji ishoda mere jačanje zdravstvenog potencijala pacijenata.

Kroz merenje uticaja unapređuje se partnerski odnos sa zajednicom i poboljšava dostupnost zdravstvene zaštite vulnerabilnih kategorija stanovništva.

U Republici Srbiji opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite prisutno je od 2004. godine. Implementacija sistematskog merenja i unapređenja kvaliteta je zahtevalo izradu i usvajanje niza dokumenata, zakonskih i podzakonskih akata.

U 2009. Formirana je Republička stručna komisija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata, a na predlog Ministarstva zdravlja Vlada Republike Srbije je donela Strategiju za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata.

29.09.2010. održana je Nacionalna konferencija o praćenju pokazatelja kvaliteta rada u Beogradu i saopštene rang liste zdravstvenih ustanova u Srbiji.

Najbolji dom zdravlja u Srbiji do 50.000 stanovnika je DZ Ada, sa ukupnim skorom 2,44. Na drugom mestu je DZ Sopot sa 2,35 a na trećem DZ Inđija sa skorom 2,30.


Od ukupno 112 domova zdravlja u Srbiji, domovi zdravlja iz SBO su rangirani na sledeći način:

92. mesto Novi Kneževac 1,65

96. mesto Kanjiža 1,60

102. mesto Čoka 1,58

103. mesto Senta 1,58

U kategorji domova zdravlja sa preko 50.000 stanovnika najbolji je DZ Kragujevac sa skorom 2,15. DZ Kikinda je na 25. mestu sa skorom 1,83. Ukupno ima 45 domova zdravlja u toj kategoriji.

U konačan zbirni težinski skor su ulazili sledeći parametri:

 1. Kvalitet rada službe opšte medicine
 2. Kvalitet rada službe zdravtsvene zaštite žena
 3. Kvalitet rada službe zdravstvene zaštite dece i omladine
 4. Vakcinacija od gripa
 5. Ukupan kvalitet rada ustanove
 6. Sticanje o obnova znanja i veština zaposlenih
 7. Zadovoljstvo korisnika
 8. Zadovoljstvo zaposlenih

 

 

ADA

N.Kneževac

Kanjiža

Čoka

Senta

Opšta medicina

2.40

1.20

1.20

0.80

1.40

Zdravstvena zaštita žena

1.60

1.40

1.40

1.00

1.20

Zdr.zaštita dece i omlad.

2.00

1.40

1.00

1.60

0.80

Vakcinacija od gripa

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ukupan kvalitet rada

1.75

1.00

0.90

0.85

0.85

Edukacija zaposlenih

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Zadovoljstvo korisnika

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Zadovoljstvo zaposlenih

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

UKUPNO:

2.44

1.65

1.60

1.58

1.58

Tabela 1: Struktura težinskih skorova domova zdravlja Severno-banatskog okruga, do 50.000 stanovnika

Prema Pravilniku o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite ( „ Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 57/07), pokazatelji kvaliteta se prate u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u svim službama u kojima zdravstvenu delatnost obavljaju izabrani lekari ( služba opšte medicine, služba zdravstvene zaštite dece, školske dece i omladine, služba zdravstvene zaštite žena i služba medicine rada).

Obavezni pokazatelji kvaliteta koji se prate u primarnoj zdravtsvenoj zaštiti jesu:

 1. Prosečan broj poseta po lekaru

(izračunava se kao broj svih poseta podeljen sa brojem lekara)

 1. Prosečan broj recepata po lekaru na 100 poseta

(izračunava se kao ukupan broj propisanih recepata podeljen sa ukupnim brojem kurativnih poseta i pomnožen sa 100)

 1. Prosečan broj uputa za laboratoriju po lekaru na 100 poseta

(izračunava se kao ukupan broj uputa za laboratoriju podeljen sa ukupnim brojem kurativnih poseta pomnožen sa 100)

 1. Prosečan broj uputa za rendgen po lekaru na 100 poseta

(izračunava se kao ukupan broj uputa za rendgen podeljen sa ukupnim brojem kurativnih poseta i pomnožen sa 100)

 1. Prosečan broj uputa za ultrazvuk po lekaru na 100 poseta

(izračunava se kao ukupan broj uputa za ultrazvuk podeljen sa ukupnim brojem kurativnih poseta i pomonožen sa 100)

 1. Prosečan broj uputa za specijalističko-konsultativni pregled po lekaru na 100 poseta

(izračunava se kao ukupan broj uputa za specijalističko-konsultativni pregled podeljen sa ukupnim brojem kurativnih poseta i pomnožen sa 100)

7. Procenat preventivnih poseta u ukupnom broju poseta

(izračunava se kao ukupan broj preventivnih poseta podeljen sa ukupnim brojem poseta i pomnožen sa 100)

8. Obuhvat vakcinacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina podeljen sa brojem osoba starijih od 65 godina na teritoriji koju pokriva dom zdravlja i pomnožen sa 100 ).

DZ

Broj lekara

Broj kurativnih poseta

Broj propisanih recepata

Broj uputa za laboratoriju

Br. uputa za spec. konsult. pregled

Broj uputa za rentgen

Broj uputa za ultrazvuk

ukupno

na 100 poseta

ukupno

na 100 poseta

ukupno

na 100 poseta

ukupno

na 100 poseta

ukupno

Naziv

p2

p3

p4

p5R

p6

p7R

p8

p9R

p10

p11R

p12

Ada

8,0

73032

127474

174,55

7369

10,09

11637

15,93

2227

3,05

1256

Coka

7,0

59991

84728

141,23

4204

7,01

9578

15,97

993

1,66

702

Kanjiža

13,5

91308

132225

144,81

8328

9,12

8820

9,66

1582

1,73

1598

N.Kneževac

7,5

44420

91324

205,59

7684

17,30

10820

24,36

1544

3,48

1094

Senta

13,0

84792

167058

197,02

12727

15,01

20817

24,55

3592

4,24

2632

Tabela 2: Procesni pokazatelji domova zdravlja Severno-banatskog okruga, do 50.000 stanovnika

Republički prosek je za:

 1. Broj propisanih recepata :188.9
 2. Broj uputa za laboratoriju: 13.7
 3. Broj uputa za specijalističko kon.pregled: 26.1
 4. Broj uputa za rentgen: 2,6
 5. Broj uputa za UZV: 2.0

DZ

Broj lekara

Broj poseta

Prosečan broj poseta po lekaru

ukupno

od toga preventivne

NazivJUS

p2

p3

p4

p5R

Ada

8,0

75332

2300

9416,50

Coka

7,0

62734

2593

8962,00

Kanjiža

13,5

97491

6183

7221,56

Novi Kneževac

7,5

45818

1398

6109,07

Senta

13,0

84792

0

6522,46

Tabela 3: struktura preventivnih poseta u ukupnom broju poseta izabranih lekara u opštoj medicini domova zdravlja SBO

Prosečan procenat preventivnih poseta u Republici Srbiji je 5,0.

Zaključak:

Kvalitet rada Domova zdravlja, do 50.000 stanovnika, u Okrugu, kada se posmatraju procesni pokazatelji su u skladu sa prosecima u Republici.

U DZ Senta se ne rade preventivni pregledi što je verovatno posledica neadekvatnog evidentiranja.

DZ Ada je najbolji DZ u Republici pošto su visoki skorovi u : Ukupnom kvalitetu rada ( rad Komisije za unapređenje kvaliteta rada), Zadovoljstva korisnika, zadovoljstva zaposlenih, edukacije zaposlenih i bezbednosti pacijenata.

To su oblasti na kojima treba staviti težište aktivnosti unapređenja kvaliteta rada u domovima zdravlja Severno –banatskog okruga do 50.000 stanovnika.

Dom zdravlja Kikinda je rangiran u kategoriji preko 50.000 stanovnika i zauzima 15. Mesto od 45 domova zdravlja, što je značajan napredak u odnosu na prethodne godine.

Procesni pokazatelji su u skladu sa Republičkim procesima , osim službe zdravstvene zaštite žena koja je ocenjena sa 1.0 ( od maksimalnih 3 ). Takođe je i nizak obuhvat vakcinacijom od gripa starijih od 65 godina, ali to nije odraz lošeg kvaliteta rada , nego velikog broja starijih od 65 godina, a malog broja i

isporučenih vakcina od strane ZZJZ Kikinda. Zadovoljstvo korisnika i zadovoljstvo zaposlenih u DZ Kikinda je 2.0 od maksimalnih 3.0, te je neophodno raditi na unapređenju kvaliteta rada zadovoljstva.

U Srbiji su 4 doma zdravlja evidentirali i preporučene pokazatelje kvaliteta rada: Ada, Čoka, Kikinda i Sremska Mitrovica, što je direktno uticalo na visok rang DZ Ada.

U Severno-banatskom okrugu su rangirane i dve opšte bolnice u kategoriji zdravstvenih ustanova do 100.000 stanovnika: Opšta bolnica Senta i Opšta bolnica Kikinda.

Opšta bolnica Senta zauzima 9. mesto sa ukupnim skorom 2,43 a Kikinda zauzima 13-16. mesto sa skorom 2,20 ( zajedno sa Aleksinacom, Negotinom i Surdulicom) od 21 rangirane bolnice. Na prvom mestu je Opšta bolnica Paraćin sa skorom 2,72.

S obzirom da je Senta prošle godine bila na poslednjem mestu, kao rezultat rada Komisije za unapređenje kvaliteta, za godinu dana je kvalitet rada poboljšan za preko 40% u odnosu na pokazatelje kvaliteta rada.

Apoteka Kikinda zauzima 4. Mesto po kvalitetu u Republici Srbiji.