Pokazatelji kvaliteta rada ZU SBO u 2011.

 

ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA

ZDRAVSTVENIH USTANOVA SEVERNO-BANATSKOG OKRUGA

U DRUGOJ POLOVINI 2011. GODINE

Mr sci med dr Branislav Hačko

 

 

Na osnovu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (Sl.glasnik Republike Srbije broj 49/10, od 21.7.2010.g.) u zdravstvenim ustanovama Severno-banatskog Okruga u drugoj polovini 2011. godine praćeni su pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite i to:

 • Po nivoima zdravstvene delatnosti
 • Vrstama zdravstvenih ustanova i medicinskim granama
 • Radu komisije za unapređenje kvaliteta rada
 • Sticanje i obnovu znanja i veština zaposlenih
 • Vođenju lista čekanja
 • Bezbednosti pacijenata
 • Zadovoljstvu korisnika uslugama zdravstvene službe
 • Zadovoljstvu zaposlenih

Zdravstvene ustanove Severno-banatskog Okruga (SBO) čine: šest domova zdravlja (Ada, Kanjiža, Kikinda, Čoka, Senta i Novi kneževac), dve opšte bolnice (Kikinda i Senta), dve specijalne bolnice (Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac i Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža), dve apotekarske ustanove (Kikinda i Senta) i Zavod za javno zdravlje Kikinda.

 

POKAZATELJI KVALITETA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE DELATNOSTI


 

Pokazatelji kvaliteta koji se prate u oblasti zdravstvene delatnosti koju obavljaju izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

 1. Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara. Prosečna vrednost ovog pokazatelja u Republici Srbiji je 56,8. U SBO je 53,8.

Ada: 7,0. Kanjiža: 31,9. Kikinda: 50,0. Novi Kneževac: 100,0. Senta: 83,0.Čoka:51,1

Značaj pokazatelja za kvalitet govori u kojoj meri je izabrani lekar aktivan u obezbeđivanju zdravstvene zaštite stanovnicima na svojoj listi. U domu zdravlja Ada potrebno je uraditi analizu loše vrednosti pokazatelja.

 1. 2. Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara. Prosečna vrednost u Srbiji 1,9, tj. približno dve ponovne na jednu prvu posetu. U SBO prosek je 1,45.

Ada: 1,2. Kanjiža: 1,0. Kikinda: 1,2. Novi Kneževac: 0,7. Senta: 2,66.Čoka:2,0.

Značaj pokazatelja na kvalitet je da ukazuje na sposobnost i veštinu lekara da reši zdravstveni problem. U domu zdravlja Senta treba analizirati lošu vrednost pokazatelja.

 1. 3. Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara. Prosečna vrednost pokazatelja u Srbiji je 23,7 uputa na 100 poseta. U SBO: 13,01.

Ada: 11,0  Kanjiža: 9,8. Kikinda: 17,3. Novi Kneževac: 21,1  Senta: 6,2 .Čoka: 12,7.

Značaj ovog pokazatelja ukazuje na ulogu izabranog lekara opšte medicine kao „čuvara kapije“ za ulaz u zdravstveni sistem.

 1. Procenat preventivnih pregleda u ukupnom borju pregleda i poseta kod lekara. Prosečna vrednost pokazatelja u Srbiji je 4,4%. SBO: 5,1%.

Ada: 8,7. Kanjiža: 3,4 Kikinda: 2,6. Novi Kneževac: 4,3. Senta: 1,2.Čoka:10,1.

Značaj pokazatelja za kvalitet: direktno ukazuje na udeo preventivnih pregleda u ukupnom broju usluga izabranog lekara. U domovima zdravlja Kikinda i Senta potrebno je povećati broj preventivnih pregleda koji su višestruko manji od Republičkog proseka.

 1. Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa. Prosečna vrednost u Srbiji:12,8%. SBO: 14%.

Ada: 7,1. Kanjiža: 8,5  Kikinda: 30,2. Novi Kneževac: 16,8. Senta: 15,1.Čoka:6,0.

Značaj pokazatelja je u prevenciji virusnih pneumonija i hospitalizaciji starijih od 65 godina što direktno smanjuje troškove lečenja.

Potrebno je u domovima zdravlja Ada, Kanjiža i Čoka povećati obuhvat pošto su ispod Republičkog proseka.

 1. Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15)kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu vrednost  krvnog pritiska bila niža od 140/90 mmHg. Prosečna vrednost u Srbiji: 49,3%.  Prosek SBO: 32,3%

Ada: 13,0. Kanjiža: 4,1.  Kikinda: 6,6. Novi Kneževac: 72,4. Senta: 66,0.Čoka:31,6.

Značaj pokazatelja na kvalitet: ukazuje na kvalitet i uspešnost menadžmenta hroničnim masovnim bolestima konkretno kardio-vaskularnim oboljenjima. Direktno utiče na smanjenje troškova lečenja komplikacija.

Potrebno je unaprediti pokazatelj u Adi, Kanjiži, Kikindi i Čoki.

 1. Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna. Prosek Srbija: 30,1%. Prosek SBO: 23,7%.

Ada: 30,4. Kanjiža: 35,2  Kikinda: 39,1. Novi Kneževac: 23,8. Senta: 4,7.Čoka:8,9%.

Značaj pokazatelja na kvalitet: ukazuje na kvalitet i uspešnost menadžmenta hroničnim masovnim bolestima konkretno dijabetes melitusom. Direktno utiče na smanjenje troškova lečenja komplikacija.

 1. Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoziliranog hemoglobina  (HbA1c). Prosek Srbija: 33,3%. Prosek SBO: 38,6%.

Ada: 30,4. Kanjiža: 74,6  Kikinda: 58,4. Novi Kneževac: 42,2. Senta: 9,1.Čoka: 16,6%.

Značaj pokazatelja za kvalitet: ukazuje na kvalitet i uspešnost menadžmenta hroničnim masovnim bolestima konkretno dijabetes melitusom. Direktno utiče na smanjenje troškova lečenja komplikacija.

Potrebno je unaprediti pokazatelj u Čoki i Senti gde su vrednosti daleko ispod Republičkog proseka.

 1. Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje. Srbija prosek: 23,2%. SBO prosek: 17,7%.

Ada: 18,7.Kanjiža: 5,0.  Kikinda: 13,8. Novi Kneževac: 42,1. Senta: 9,13.Čoka:16,6.

Značaj pokazatelja: kontrola faktora rizika za nastanak hroničnih masovnih bolesti.

 1. Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici. Srbija prosek: 4,7%. SBO prosek: 2,55%.

Ada: 3,5. Kanjiža: 3,0.  Kikinda: 1,8. Novi Kneževac: 6,6. Senta: 0,5.Čoka:0,02.

Značaj pokazatelja za kvalitet: ukazuje na uspešnost skrininga kolorektalnog karcinoma. Direktno utiče na smanjenje troškova lečenja i dužinu preživljavanja obolelih.

U SBO jedino DZ Novi Kneževac radi obuhvat iznad Republičkog proseka.

 

 1. Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicillinom. Srbija prosek: 27%. SBO prosek: 19,2%.

Ada: 51,2. Kanjiža: 20,1.  Kikinda: 10,0. Novi Kneževac:14,0. Senta: 12,6.Čoka:6,6.

Značaj pokazatelja za kvalitet: ukazuje na poštovanje vodiča dobre prakse za primenu antibiotske terapije i racionalne upotrebe antibiotika.

 

Niske vrednosti pokazatelja u Kikindi, Senti i Čoki treba preispitati u odnosu na dostupnost zdravstvene zaštite. Ekstremno visoku vrednost u DZ Ada treba korigovati.

 

 

 

 

ZAKLJUČAK: izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva domovima zdravlja u SBO u odnosu na pokazatelje i Republičke proseke, nisu dostigli kvalitet:

 1. Dom zdravlja Ada u 7 pokazatelja ima lošije vrednosti u odnosu na Republički prosek
 2. Dom zdravlja Kanjiža u 7 pokazatelja ima lošije vrednosti u odnosu na Republički prosek
 3. Dom zdravlja Kikinda u 5 pokazatelja ima lošije vrednosti u odnosu na Republički prosek
 4. Dom zdravlja Novi Kneževac  u jednom pokazatelju ima lošije vrednosti u odnosu na Republički prosek
 5. Dom zdravlja Senta u 6 pokazatelja ima lošije vrednosti u odnosu na Republički prosek
 6. Dom zdravlja Čoka u 7 pokazatelja ima lošije vrednosti u odnosu na Republički prosek

Dom zdravlja Novi Kneževac je pokazao najbolji kvalitet pošto  samo u 9% pokazatelja odstupa od Republičkog proseka. Najlošiji kvalitet je u Adi, Kanjiži i Čoki gde 63,6% pokazatelja je lošije od Republičkog proseka. U Senti 54,5% pokazatelja je lošije od proseka a u Kikindi 45,4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE, ŠKOLSKE DECE I OMLADINE

 

 1. Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara. Prosek u Srbiji: 60,5%. Prosek SBO: 64,4%

Ada: 89,0. Kanjiža: 45,0.  Kikinda: 50,0. Novi Kneževac: 100,0. Senta: 93,2.Čoka: 51,1.

 1. Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara. Prosek Srbija: 0,6. Prosek SBO:0,6.

Ada: 2,0. Kanjiža: 0,3.  Kikinda: 0,6. Novi Kneževac: 0,3. Senta: 0,3.Čoka:0,8.

 1. Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara. Srbija: 11,3. SBO: 7,7.

Ada: 5,4. Kanjiža: 6,0.  Kikinda: 7,6. Novi Kneževac: 5,2. Senta: 24,0.Čoka:4,9

 1. Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara. Srbija:22,5. SBO: 22,6.

Ada:25,0. Kanjiža: 44,5.  Kikinda: 13,2. Novi Kneževac: 20,9. Senta: 53,0.Čoka:27,2

 1. Procenat epizoda sa akutnim infekcijama gornjih disajnih puteva (J00-J06) kod kojih je pri prvom pregledu propisan antibiotik. Srbija: 42%. SBO: 59,7%.

Ada: 77,0. Kanjiža: 66,9.  Kikinda: 52,0. Novi Kneževac: 78,1. Senta: 81,3.Čoka: 14,3.

 1. Procenat epizoda svih oboljenja kod dece lečenih antibioticima u kojima je ordinirana ampulirana terapija. Srbija: 8,4%. SBO: 16,9%.

Ada: 12,6. Kanjiža: 2,4.  Kikinda: 30,0. Novi Kneževac: 7,4. Senta: 11,7 .Čoka: 19,2.

Značaj pokazatelja: ukazuje na kvalitet i konfor terapije antibioticima kod dece.

 1. Procenat predgojazne/gojazne dece u čiji je zdravstveni karton ubeležen status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani. Srbija: 28,3%. SBO: 79,9%.

Ada: 100,0. Kanjiža: 29,0.  Kikinda: 100,0. Novi Kneževac: 71,1. Senta: 100,0 .Čoka: 100,0.

Značaj pokazatelja za kvalitet: ukazuje na menadžment faktorima rizika kod dece.

 1. Obuhvat dece u 15. godini života kompletnom imunizacijom. Srbija:80,3%.SBO: 70,1%.

Ada: 100,0 Kanjiža:49,7.  Kikinda: 49,6. Novi Kneževac: 97,5. Senta: 100,0 .Čoka: 100,0.

Značaj pokazatelja: ukazuje na aktivnu ulogu pedijatra u obuhvatu dece vakcinacijom.

 

ZAKLJUČAK:

Kvalitet pružene zdravstvene zaštite dece, školske dece i omladine najbolji je u domu zdravlja Novi Kneževac u odnosu na Republički prosek (25% pokazatelja odstupa od proseka) a najlošiji u domu zdravlja u Kikindi (50% pokazatelja odstupa od proseka). Ostali domovi zdravlja odstupaju u 37,5% pokazatelja u odnosu na prosek. Potrebno je unaprediti pokazatelj broj 8. u Kanjiži i Kikindi pošto je obuhvat dece u 15.godini života kompletnom imunizacijom ispod 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

 

 1. 1. Procenat registrovanih korisnica koje su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara. Prosečna vrednost ovog pokazatelja u Republici Srbiji je 54,8. U SBO je 54,4.

Ada: 44,8. Kanjiža: 100,0.  Kikinda: 50,0. Novi Kneževac: 74,9. Senta: 68,9.Čoka: 18,7

Značaj pokazatelja za kvalitet govori u kojoj meri je izabrani lekar aktivan u obezbeđivanju zdravstvene zaštite stanovnicima na svojoj listi. U domu zdravlja Čoka potrebno je uraditi analizu loše vrednosti pokazatelja.

 1. 2. Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara. Prosečna vrednost u Srbiji 1,2 tj. U SBO prosek je 0,8.

Ada: 0,3. Kanjiža: 2,0. Kikinda: 1,1. Novi Kneževac: 0,3. Senta: 0,2.Čoka: 0,7.

Značaj pokazatelja na kvalitet je da ukazuje na sposobnost i veštinu ginekologa da reši zdravstveni problem. U domu zdravlja Kanjiža treba analizirati lošu vrednost pokazatelja.

 1. 3. Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara. Prosečna vrednost pokazatelja u Srbiji je 7,7 uputa na 100 poseta. U SBO: 6,6.

Ada: 1,9  Kanjiža: 6,1. Kikinda: 8,3. Novi Kneževac: 1,9  Senta: 10,1 .Čoka: 9,4.

Značaj ovog pokazatelja ukazuje na ulogu izabranog lekara ginekologa kao „čuvara kapije“ za ulaz u zdravstveni sistem.

 1. 4. Procenat preventivnih pregleda u ukupnom borju pregleda i poseta kod lekara. Prosečna vrednost pokazatelja u Srbiji je 41,8%. SBO: 41,7%.

Ada: 33,0. Kanjiža: 21,3 Kikinda: 50,2. Novi Kneževac: 36,0. Senta: 48,9.Čoka:33,0.

Značaj pokazatelja za kvalitet: direktno ukazuje na udeo preventivnih pregleda u ukupnom broju usluga izabranog lekara. U domovima zdravlja Ada, Kanjiža, Novi Kneževac i Čoka potrebno je povećati broj preventivnih pregleda koji su manji od Republičkog proseka.

 1. 5. Procenat korisnica od 25-69 godina starosti obuhvaćenih ciljanim pregledom radi ranog otkrivanja raka grlića materice. Srbija: 17,8%. SBO: 23,0%.

Ada: 2,9. Kanjiža: 34,4 Kikinda: 38,9. Novi Kneževac: 32,7. Senta: 0,0.Čoka:8,0.

Potrebno je unaprediti pokazatelj u Adi i Čoki i uvesti praćenje pokazatelja u Senti.

Značaj pokazatelja za kvalitet: ukazuje na uspešnost skrininga raka grlića materice

 1. 6. Procenat korisnica od 45-69 godina starosti koje su upućene na mamografiju od bilo kog izabranog lekara u poslednjih 12 meseci. Srbija: 15,4%. SBO: 5,2%

 

Ada: 4,2. Kanjiža: 24,1 Kikinda: 2,9. Novi Kneževac: 11,6. Senta: 0,0.Čoka:8,3.

Jedino u domu zdravlja Kanjiža pokazatelj je iznad republičkog proseka.

Značaj pokazatelja za kvalitet: ukazuje na uspešnost skrininga raka dojke.

ZAKLJUČAK:

Kvalitet pružene zdravstvene zaštite žena najbolji je u domovima zdravlja:  Novi Kneževac, Kanjiža i Kikinda  u odnosu na Republički prosek (33% pokazatelja odstupa od proseka) a najlošiji u domu zdravlja u Čoki (83% pokazatelja odstupa od proseka). Ostali domovi zdravlja odstupaju u 50% pokazatelja u odnosu na prosek. Potrebno je u domu zdravlja Senta uvesti vođenje pokazatelja boj 6 i 7 pošto su prikazane vrednosti 0%.

 

POKAZATELJI KVALITETA U STOMATOLOŠKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 1. 1. Procenat dece u sedmoj godini života obuhvaćenih lokalnom aplikacijom koncentrovanih fluorida. Srbija: 79,0.SBO: 54,3.

Dom zdravlja Ada nije dostavio pokazatelje kvaliteta za stomatološku zdravstvenu zaštitu.

Kanjiža:

29,6

Kikinda:

0,00

N.Kneževac:

92,5

Senta:

100,0

Čoka:

94,7

Značaj pokazatelja za kvalitet: lokalna aplikacija koncentrovanih fluorida je dodatna mera prevencije karijesa.

 1. Procenat dece u dvanaestoj godini života obuhvaćenih lokalnom aplikacijom koncentrovanih fluorida. Srbija:80%. SBO: 58,5%

Kanjiža:

16,1

Kikinda:

58,5

N.Kneževac:

84,5

Senta:

93,8

Čoka:

100,0

 

 1. Procenat dece u sedmoj godini života sa svim zdravim  stalnim zubima: Srbija: 30,0%.SBO:22%.

Kanjiža:

20,1

Kikinda:

0,0

N.Kneževac:

10,0

Senta:

64,5

Čoka:

14,1

 

 

 1. Procenat dece u dvanaestoj godini života sa svim zdravim stalnim zubima: Srbija:25% SBO: 25,2%

Kanjiža:

22,0

Kikinda:

26,4

N.Kneževac:

4,4

Senta:

41,2

Čoka:

17,0

 

 

 1. Indeks karioznih, ekstrahiranih i plombiranih zuba kod dvanaestogodišnjaka: Srbija 2,7%. SBO: 3,2%

Kanjiža:

2,1

Kikinda:

2,4

N.Kneževac:

6,1

Senta:

2,3

Čoka:

3,1

 

 1. Procenat dece u sedmom razredu osnovne škole sa nelečenim ortodontskim anomalijama:

Srbija: 52,7%. SBO: 46,1%.

Kanjiža:

38,7

Kikinda:

33,3

N.Kneževac:

88,2

Senta:

68,8

Čoka:

75

 

 

 

 1. Procenat dece kod kojih je na obaveznom sistematskom pregledu u trećem razredu srednje škole utvrđeno prisustvo nelečenih ortodonstkih anomalija: Srbija: 62,4%.SBO:86,7%.

Kanjiža:

68,8

Kikinda:

95,7

N.Kneževac:

92,3

Senta:

83,3

Čoka:

85,0

 

Značaj pokazatelja za kvalitet: Anomalije zuba predstavljaju abnormalnosti u strukturi, obliku, broju, položaju, veličini zuba ili njihovom međusobnom odnosu. Važno je da se one na vreme prepoznaju i adekvatno tretiraju jer vremenom anomalije postaju sve komplikovanije.

 1. Procenat trudnica obuhvaćenih preventivnim pregledom: Srbija: 40,2%. SBO: 17,9%.

Kanjiža:

64,4

Kikinda:

16,0

N.Kneževac:

5,4

Senta:

7,7

Čoka:

19,7

 

Značaj pokazatelja za kvalitet: obezbeđenje što većeg obuhvata trudnica preventivnim pregledom se smatra jednim od najvažnijih ciljeva u preventivnoj stomatološkoj zaštiti. Procenat obuhvata od 17,9% u Severno-banatskom okrugu je najniži u Republici Srbiji.

 1. Procenat pacijenata starijih od 18 godina kod kojih je konzervativno tretirana paradontopatija: Srbija: 8,5%. SBO: 7,0%.

Kanjiža:

4,9

Kikinda:

7,6

N.Kneževac:

16,9

Senta:

6,7

Čoka:

6,12

 

 1. Procenat ponovljenih intervencija: Srbija: 8,82. SBO: 17,3.

Kanjiža:

0,2

Kikinda:

23,8

N.Kneževac:

1,6

Senta:

11,1

Čoka:

0,0

 

Kikinda ima među deset najviših procenata ponovljenih intervencija u Srbiji.

ZAKLJUČAK:

Najkvalitetnija stomatološka zaštita pružena je u Senti gde 50% pokazatelja je lošije od Republičkog proseka. U Kanjiži i Novom Kneževcu 60% pokazatelja je lošije od Republičkog proseka, u Kikindi 70% a najlošija stomatološka zaštita je u Čoki gde 80% pokazatelja je lošije od Republičkog proseka. Dom zdravlja Ada nije dostavio podatke o praćenju kvaliteta pružene stomatološke zaštite.

Potrebno je obratiti pažnju na procenat ponovljenih intervencija koji je duplo lošiji od Republičkog proseka na nivou Okruga , posebno u Kikindi sa neprihvatljivo visokim procentom 23,8%.

 

POKAZATELJI KVALITETA RADA U SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNIM SLUŽBAMA U USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU:

 1. Prosečna dužina čekanja na prvi pregled u Srbiji je 11 dana. Na nivou Okruga 13,4 dana.
 2. Procenat zakazanih poseta u odnosu na ukupan broj poseta u specijalističko-konsultativnoj službi. Srbija: 50%. Okrug: 56,4%
 3. Procenat pacijenata koji su primljeni kod lekara u roku od 30 minuta od vremena zakazanog termina. Srbija:87,7%. Okrug: 83,4%.