Kvalitet rada u sekundarnoj ZZ u 2011.

 

POKAZATELJI KVALITETA U SEKUNDARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2011. god.

Mr sci med dr Branislav Hačko

 

Kvalitet rada stacionarnih zdravstvenih ustanova u Severno-banatskom okrugu praćen je u stacionaru doma zdravlja Novi Kneževac, opštoj bolnici u Kikindi i opštoj bolnici u Senti.

 

POKAZATELJI KVALITETA RADA KOJI SE PRATE ZA ZDRAVSTVENU USTANOVU U CELINI

 

 1. Prosečna dužina bolničkog lečenja

Srbija: 6,7 dana. Severno-banatski okrug: 8,9.

N.Kneževac:

11,9

Kikinda:

7,6

Senta

7,1

 

 1. Prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji:

Srbija:

0,8

SBO:

0,9

 

 

N.Kneževac:

0,9

Kikinda:

1,3

Senta:

0,6

 

 1. Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema:

Srbija:

32%

SBO:

25%

 

 

N.Kneževac:

3,0

Kikinda:

28,8

Senta:

43,3

 

 1. Procenat obdukovanih:

Srbija:

13,6%

SBO:

9,4

 

 

N.Kneževac:

0

Kikinda:

3,3

Senta:

15,5

 

 1. Procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza:

Srbija:

87,8%

SBO:

92,5%

 

 

N.Kneževac:

0

Kikinda:

85,7

Senta:

100

 

 1. Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege:

Srbija:

1,5%

SBO:

1%

 

 

N.Kneževac:

0

Kikinda:

0,24

Senta:

1,8

 

 1. Procenat pacijenata koji se prate prema procesu zdravstvene nege:

Srbija:

21,1%

SBO:

18,1%

 

 

N.Kneževac:

26,0

Kikinda:

10,2

Senta:

0

 

 1. Procenat sestrinskih otpusnih pisama patronažnoj službi:

Srbija:

16,7

SBO:

8,7

 

 

N.Kneževac:

26,0

Kikinda:

0

Senta:

0

 

 1. Stopa letaliteta:

Srbija:

3,5%

SBO:

9,0

 

 

N.Kneževac:

15,9

Kikinda:

6,7

Senta:

4,3

 


ZAKLJUČAK:

Pokazatelji kvaliteta u zdravstvenim ustanovama Severno-banatskog okruga, za zdravstvenu ustanovu u celini,  u drugoj polovini 2011. godine ukazuju da prosečna dužina bolničkog lečenja je veća od Republičkog proseka. Prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj bolesničkoj postelji je niži u Senti od proseka dok je u Kikindi preko 40% veći od proseka. Stopa letaliteta je izuzetno visoka u Novom Kneževcu u odnosu na prosek, kao i u Kikindi i donekle u Senti. Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema u Senti je 43,3% u odnosu na 32% koliko je na nivou Srbije. Procenat obdukovanih u Kikindi je četiri puta manji od proseka, kao i procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih nalaza. U Senti je procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza 100%. Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege u Senti je viši od proseka Republike (1,8%:1,5%) a izuzetno visok u odnosu na Kikindu (1,8%:0,2%). U Senti ne postoji definisan proces zdravstvene nege niti se šalju otpusna pisma patronažnoj službi.

 

POKAZATELJI KVALITETA RADA KOJI SE PRATE U INTERNISTIČKIM GRANAMA MEDICINE

 

 1. 1. Stopa letaliteta: na nivou Republike je 6,7. U Okrugu prosečna stopa letaliteta je 13,0. Novi Kneževac 15,9, Kikinda 12,5, Senta 10,5. Visoke stope letaliteta ukazuju na težinu opšteg stanja hospitalizovanih (staro stanovništvo Okruga). U praksi internističke grane medicine u ustanovama Okruga zamenjuju palijativnu zdravstvenu zaštitu.
 2. 2. Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema. Republički prosek je 34,3%. Okružni prosek je 34,3. S tim što u Novom Kneževcu je izuzetno nizak – 3 % ( teži slučajevi se upućuju u veće centre?). U Kikindi je ispod proseka 31,2%, dok je u Senti iznad Republičkog proseka – 46,4%. Visok procenat umrlih u Senti u toku prvih 48 sati je zbog toga što se pacijenti u vrlo teškom opštem  stanju primaju na odeljenje i ne šalju često u druge zdravstvene ustanove višeg referalnog niova.
 3. 3. Stopa letaliteta od infarkta miokarda. Republički prosek je 8,7. Prosek u Okrugu je 15,7. U Kikindi je duplo viša od Republičkog proseka: 17,8 dok je u Senti 13,64.
 4. 4. Procenat umrlih od infarkta miokarda u prvih 48 sati od prijema. Procenat u Srbiji je 64%. U Okrugu je procenat ispod proseka: 51%. U Kikindi-46,1% a u Senti 55,6%. Kada se uporede pokazatelji 3 i 4 indikativno je da pacijenti u Senti i Kikindi češće umiru od infarkta miokarda nego u Srbiji ali u 48 sati od prijema na odeljenje taj procenat je znatno ispod proseka u Srbiji. Zaključak je da i pored toga što se hospitalizuju „lakši“ oblici infarkta (manje umire pacijenata u prvih 48 sati), u toku hospitalizacije smtnost je veća nego u Republici. Potrebno je striktno sprovoditi terapiju u skladu sa vodičima dobre kliničke prakse za AIM. Podaci ukazuju i da je hospitalizacija u koronarnim jedinicama izuzetno dobra, ali da je moguće da se taj kvalitet gubi u toku dalje hospitalizacije.
 5. 5. Stopa letaliteta od cerebrovaskularnog insulta: Republika: 20,6. Okrug: 27,4. U Kikindi je stopa znatno viša od Republičkog proseka: 28,2 a u Senti 26,7.
 6. 6. Procenat umrlih od CVI u toku prvih 48 sati od prijema: Republika 27,4%. Okrug: 27,9. Kikinda: 17,2. Senta: 38,4. Zaključak je da u Kikindi u 48 sati od CVI znatno manje pacijenata umire od Republičkog proseka, ali da tokom hospitalizacije smrtnost raste iznad proseka. U Senti je visoka smrtnost u prvih 48 sati (i najteži pacijenti se hospitalizuju, ne šalju se u druge ustanove), ali tokom hospitalizacije smrtnost je manja nego u Kikindi. Ta činjenica ukazuje da je moguće da je kvalitet pružene zdravstvene zaštite obolelima od CVI  u Senti bolji nego u Kikindi.
 7. 7. Prosečna dužina bolničkog lečenja: Okrug: 10,9 dana. U Novom Kneževcu: 11,9, Kikindi 9,5 a u Senti 11,3.
 8. 8. Prosečna dužina bolničkog lečenja pacijenata sa AIM: Kikinda 12,2, Senta: 11,6.
 9. 9. Prosečna dužina lečenja pacijenata sa CVI: Kikinda: neodgovarajući podatak (123,3), Senta: 8,9 dana.
 10. 10. Prosečan broj sestara po zauzetoj bolničkoj postelji: Kikinda: 1,1. Senta:1,0.
 11. 11. Procenat obdukovanih: Kikinda: 0,6%. Senta: 17,4%
 12. 12. Procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza: Kikinda, Senta: 100%.
 13. 13. Procenat pacijenata sa AIM kod kojih je izvršen ponovan prijem u koronarnu jedinicu: Kikinda:4,1%. Senta:0%.
 14. 14. Procenat ponovnih hospitalizacija pacijenata sa AIM u roku od 30 dana od otpusta iz bolnice sa ovom dijagnozom: Kikinda, Senta: 0%.
 15. 15. Procenat pacijenata sa CVI kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege: Kikinda.0,3%, Senta: 5%.
 16. 16. Procenat ponovnih hospitalizacija pacijenata sa CVI u roku od 30 dana od otpusta iz bolnice sa ovom dijagnozom: Kikinda, Senta: 0%
 17. 17. Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege u toku hospitalizacije na svim odeljenjima internističkih grana medicine: Kikinda, Senta: 0%.

 

POKAZATELJI KVALITETA RADA KOJI SE PRATE U HIRURŠKIM GRANAMA MEDICINE

 

 1. 1. Stopa letaliteta. Republički prosek je 2,6. U Kikindi je 4,9 a u Senti 2,8.
 2. 2. Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema. Republički prosek je 26,3%. Kikinda ima manji prosek od Republičkog: 21,8 dok Senta ima prosek 31,2.
 3. 3. Stopa letaliteta opersianih pacijenata. Kikinda 3,3. Senta: 1,4. Analizom pokazatelja 2 i 3 zaključuje se da i pored toga što u Kikindi u prvih 48 sati umire manje pacijenata nego u Senti (teži slučajevi se šalju na više nivoe zdravstvene zaštite), Smrtnost operisanih je za 50% viša nego u Senti.
 4. 4. Prosečna dužina bolničkog lečenja: Kikinda: 7,5. Senta: 5,5 dana.
 5. 5. Prosečan broj preoperativnih dana lečenja: Kikinda 0,8. Senta: 0,6 dana
 6. Prosečan broj operisanih pacijenata u opštoj regionalnoj i lokalnoj anesteziji po hirurgu: Kikinda: 42,2. Senta: 83,7. Republički prosek je 60 operacija.
 7. 7. Prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji: Kikinda: 1,4. Senta: 1,6
 8. 8. Procenat obdukovanih: Kikinda, Senta: 10,9%
 9. 9. Procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza: Kikinda, Senta: 83,3%
 10. 10. Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege u toku hospitalizacije na svim odeljenjima hirurških grana medicine: Kikinda:0%, Senta: 0,1%.
 11. 11. Broj umrlih pacijenata posle apendektomije: 0
 12. 12. Broj umrlih pacijenata posle holecistektomije: 0
 13. 13. Procenat pacijenata koji su dobili sepsu posle operacije: 0%

ZAKLJUČAK:

U bolnici u Senti je manja smrtnost u hirurškim granama medicine nego u Kikindi, iako su na prijemu teži slučajevi. U Senti je i manja smrtnost operisanih nego u Kikindi. Pacijenti u Senti kraće leže posle operacije i kraće im je vreme u bolnici pre operacije nego u Kikindi. Hirurzi u Senti imaju duplo više operacija po hirurgu od Kikinde i za jednu trećinu više nego što je prosek u Republici.  U Senti je bolja sestrinska nega operisanih. U obe bolnice je jednak kvalitet kliničkog rada u smislu podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza. Nema umrlih u 2011. posle apendektomije i holecistektomije, niti je bilo sepse. Bezbednost pacijenata  na hirurškim granama medicine je na visokom nivou u obe bolnice.

 

POKAZATELJI KVALITETA RADA KOJI SE PRATE U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU

 

 1. 1. Stopa letaliteta: Srbija: 0,01. Kikinda:0. Senta:0,9.
 2. 2. Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema: Kikinda, Senta:0
 3. 3. Broj trudnica i porodilja umrlih tokom hospitalizacije: 0
 4. 4. Broj živorođene dece umrle do otpusta iz bolnice: 0
 5. 5. Prosečna dužina bolničkog lečenja: Kikinda: 5,5.Senta: 4,5 dana.
 6. 6. Prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji: Kikinda:1,3. Senta: 1,5
 7. 7. Procenat porodilja koje su imale povrede pri porođaju: Srbija: 11,6. Kikinda: 12,4. Senta: 13,7
 8. 8. Procenat novorođenčadi koja su imala povredu pri rađanju: Srbija: 3,6%, Kikinda:0, Senta: 1,5%
 9. 9. Procenat porođaja obavljenih carskim rezom: Srbija 28%, Kikinda: 22,4%, Senta:29,9%
 10. 10. Procenat obdukovanih: 0%
 11. 11. Procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza: nije bilo obdukcija
 12. 12. Procenat porođaja obavljenih u epiduralnoj anaesteziji: Srbija:1,7%, Kikinda:0%, Senta: 0,2%
 13. 13. Prosečna dužina ležanja za normalan porođaj: Kikinda:5,6. Senta: 6,9
 14. 14. Procenat pacijentkinja kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege u toku hospitalizacije na odeljenju ginekologije i akušerstva: 0%
 15. 15. Uključenost u „Baby friendly“: Kikinda, Senta:DA
 16. 16. Procenat porođaja obavljenih uz prisustvo partnera ili člana porodice: 0

 

 

ZAKLJUČAK:

Stopa letaliteta u Senti na odeljenju ginekologije i akušerstva je visoka. Razlog je u hospitalizaciji pacijentkinja sa malignitetima u terminalnoj fazi. U Senti pacijentkinje kraće leže na odeljenju od Kikindskih, ali je u Senti bolja sestrinska nega. U Kikindi i Senti broj porodilja sa povredama prilikom porođaja je veći od Republičkog proseka. Povreda novorođenčadi u Kikindi nije bilo a u Senti je duplo niži od Republičkog proseka. Procenat porođaja obavljenih carskim rezom u Kikindi je za trećinu manji od proseka u Srbiji, dok je u Senti neznatno iznad proseka. U Kikindi nije bilo porođaja uz epiduralnu anesteziju dok je u  Senti je na nivou statističke greške. Bezbednost pacijenata je i u Kikindi i Senti na vrlo visokom nivou.