Zavod za javno zdravlje Kikinda, testiranje na zahtev građana, vrši svaki dan – osim nedelje, u periodu od 07.00 do 13.00 časova. Testiranje se vrši u prostorijama Centra za mikrobiologiju u krugu Opšte bolnice Kikinda, adresa Đure Jakšića 110, Kikinda.

Pre dolaska na testiranje potrebno je izvršiti uplatu na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje:

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PRC  testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj:

840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS- CoV-2

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

 

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

 

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG