IZVEŠTAJ 01.06.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.06.2020.

3.969.858,26

Stanje prethodnog dana

3.970.584,11

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 01.06.2020.

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.06.2020.                                                  3.969.858,26               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.06.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

725,85

Ostale isplate-povraćaj sredstava

Ukupne isplate na dan:01.06.2020. 725,85

UKUPNO  OSTAJE:                      3.969.858,26