IZVEŠTAJ 02.06.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 02.06.2020.

328,64

Stanje prethodnog dana

3.969.858,26

Uplata od RFZO

703.770,43

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

138.343,20

Uplata participacije

Ostale uplate

48.090,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

2.222.000,00

Ukupno uplate na dan: 02.06.2020.

3.112.203,63

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 02.06.2020.                                                  328,64               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  02.06.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

199.302,00

Isplate zarada

6.882.431,25
Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate-povraćaj sredstava

Ukupne isplate na dan:02.06.2020. 7.081.733,25

UKUPNO  OSTAJE:                      328,64