IZVEŠTAJ  03.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 03.06.2022.

25.533.346,78
   

Stanje prethodnog dana

25.721.400,99
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 10.070,00
Uplata participacije 2.000,00
Ukupno uplate na dan:03.06.2022. 12.070,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 03.06.2022.           25.533.346,78

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  03.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarade

 
Ostale isplate- putni troškovi za 05/2022 200.124,21
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:03.06.2022. 200.124,21

UKUPNO  OSTAJE:                     25.533.346,78

[/et_pbrow]