IZVEŠTAJ 03.08.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 03.08.2020.

12.341.065,81
   

Stanje prethodnog dana

11.544.184,24
   

Uplata od RFZO

730.403,54
   

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

68.212,30

Refundacija bolovanja od RFZO

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 03.08.2020.

798.615,84

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 03.08.2020.                                                12.341.065,81               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  03.08.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Isplata  bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

1.734,27

Ostale isplate-povraćaj sredstava

 
Ukupne isplate na dan:03.08.2020. 1.734,27

UKUPNO  OSTAJE:                      12.341.065,81