IZVEŠTAJ  05.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 05.07.2022.

29.403.830,53
   

Stanje prethodnog dana

29.383.943,53
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 21.100,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 05.07.2022. 21.100,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 05.07.2022.           29.403.830,53

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  05.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT     

Isplate zarade-sind.obustava

1.213,00
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 05.07.2022. 1.213,00

UKUPNO  OSTAJE:                    29.403.830,53

[/et_pbrow]