IZVEŠTAJ  06.08.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 06.08.2021.

5.149.354,24
   

Stanje prethodnog dana

5.277.139,86
   

Uplata od RFZO za Covid ngrade

188.356,16
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 287.470,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:06.08.2021.

475.826,16

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 06.08.2021.                                               5.149.354,24

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  06.08.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

415.255,62
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

188.356,16
Ukupne isplate na dan:06.08.2021. 603.611,78

UKUPNO  OSTAJE:                      5.149.354,24

[/et_pbrow]