IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 07.02.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 07.02.2020.

29.678,36

Stanje prethodnog dana

24.768,36

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

4.910,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 07.02.2020.

4.910,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 07.02.2020.                                                    29.678,36                            

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  07.02.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate

Ukupne isplate na dan: 07.02.2020.

UKUPNO  OSTAJE:                             29.678,36