IZVEŠTAJ  08.10.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 08.10.2021.

2.777.521,01
   

Stanje prethodnog dana

2.893.177,81
   

Uplata od RFZO za COVID nagrade

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 191.290,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:08.10.2021.

191.290,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 08.10.2021.                                              2.777.521,01

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  08.10.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

306.946,80
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:08.10.2021. 306.946,80

UKUPNO  OSTAJE:                     2.777.521,01

[/et_pbrow]