IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 09.03.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 09.03.2020.

1.955.189,25

Stanje prethodnog dana

1.945.771,25

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

9.418,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 09.03.2020.

9.418,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 09.03.2020.                                                    1.955.189,25                           

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  09.03.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate

Ukupne isplate na dan:09.03.2020.

UKUPNO  OSTAJE:                        1.955.189,25