IZVEŠTAJ 09.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 09.09.2020.

4.966.669,73
   

Stanje prethodnog dana

5.507.878,54
   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

8.910,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 09.09.2020.

8.910,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 09.09.2020.                                                4.966.669,73              

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  09.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

550.118,81
   

Isplate zarada

 
Isplata  bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

        

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:09.09.2020. 550.118,81

UKUPNO  OSTAJE:                     4.966.669,73