IZVEŠTAJ 10.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 10.09.2020.

4.482.405,13
   

Stanje prethodnog dana

4.966.669,73
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

95.418,00

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

14.117,40

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 10.09.2020.

109.535,40

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 10.09.2020.                                                4.482.405,13              

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  10.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Povraćaj sredstava za COVID 593.800,00

Ostale isplate-provizija UT

        

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:10.09.2020. 593.800,00

UKUPNO  OSTAJE:                     4.482.405,13