IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 11.02.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 11.02.2020.

6.140.529,39

Stanje prethodnog dana

40.588,36

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

6.120.165,50

Uplata participacije

Ostale uplate

218.315,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 11.02.2020.

6.338.480,50

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 11.02.2020.                                                    6.140.529,39                            

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.02.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

232.373,98

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

6.165,49

Ostale isplate

Ukupne isplate na dan: 11.02.2020. 238.539,47

UKUPNO  OSTAJE:                        6.140.529,39