IZVEŠTAJ  11.05.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 11.05.2022.

14.966.608,74
   

Stanje prethodnog dana

14.929.873,26
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 43.740,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:11.05.2022. 43.740,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 11.05.2022.          14.966.608,74

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.05.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT 7.004,52
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:11.05.2022. 7.004,52

UKUPNO  OSTAJE:                    14.966.608,74

[/et_pbrow]