IZVEŠTAJ 11.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 11.09.2020.

5.106.943,45
   

Stanje prethodnog dana

4.482.405,13
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

632.927,16

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 11.09.2020.

632.927,16

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 11.09.2020.                                                5.106.943,45             

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Povraćaj sredstava za COVID  

Ostale isplate-provizija UT

        8.388,84

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:11.09.2020. 8.388,84

UKUPNO  OSTAJE:                     5.106.943,45