IZVEŠTAJ 12.10.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 12.10.2020.

2.876.612,56
   

Stanje prethodnog dana

2.435.607,04
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 1.650,00

 

 
Ostale uplate

446.096,16

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 12.10.2020.

447.746,16

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 12.10.2020.                                                2.876.612,56        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  12.10.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

6.740,64  

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:12.10.2020. 6.740,64

UKUPNO  OSTAJE:                     2.876.612,56