IZVEŠTAJ  13.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 13.06.2022.

26.324.730,19
   

Stanje prethodnog dana

26.128.068,99
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   204.390,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:13.06.2022.    204.390,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 13.06.2022.           26.324.730,19

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  13.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT      7.728,80     

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:13.06.2022. 7.728,80

UKUPNO  OSTAJE:                     26.324.730,19

[/et_pbrow]