IZVEŠTAJ 13.10.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 13.10.2020.

3.117.832,56
   

Stanje prethodnog dana

2.876.612,56
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

241.220,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 13.10.2020.

241.220,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 13.10.2020.                                                3.117.832,56        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  13.10.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:13.10.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                     3.117.832,56