IZVEŠTAJ  15.11.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 15.11.2022.

31.486.181,31
   

Stanje prethodnog dana

31.357.791,31
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

115.700,00
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 10.690,00
Uplata participacije 2.000,00
Ukupne uplate: 128.390,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 15.11.2022.          31.486.181,31

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  15.11.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:15.11.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     31.486.181,31

[/et_pbrow]