IZVEŠTAJ 16.10.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.10.2020.

6.561.241,50
   

Stanje prethodnog dana

3.151.492,56
   

Uplata od RFZO

730.403,54
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.872.941,40

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 16.10.2020.

3.603.344,94

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.10.2020.                                                6.561.241,50       

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.10.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

193.596,00
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:16.10.2020. 193.596,00

UKUPNO  OSTAJE:                     6.561.241,50