IZVEŠTAJ  17.03.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 17.03.2022.

21.147.021,67
   

Stanje prethodnog dana

21.714.211,13
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
   
Ostale uplate 80.150,00
Uplata participacije  2.000,00
Ukupno uplate na dan:17.03.2022. 82.150,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 17.03.2022.          21.147.021,67           

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  17.03.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT       
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

649.339,46
Ukupne isplate na dan:17.03.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    21.147.021,67    

[/et_pbrow]