IZVEŠTAJ  18.05.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.05.2022.

19.783.279,57
   

Stanje prethodnog dana

18.126.186,15
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.487.000,00

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 145.880,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:18.05.2022. 2.632.880,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.05.2022.           19.783.279,57

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.05.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

975.786,58
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:18.05.2022. 975.786,58

UKUPNO  OSTAJE:                     19.783.279,57

[/et_pbrow]