IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 18.05.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.05.2020.

2.974.381,39

Stanje prethodnog dana

2.554.663,23

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

419.718,16

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 18.05.2020.

419.718,16

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.05.2020.                                                  2.974.381,39               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.05.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate

Ukupne isplate na dan:18.05.2020.

UKUPNO  OSTAJE:                      2.974.381,39