IZVEŠTAJ  18.11.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.11.2021.

2.699.961,87
   

Stanje prethodnog dana

2.667.729,05
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 32.700,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:18.11.2021.

32.700,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.11.2021.                                            2.699.961,87  

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.11.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate

467,18

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:18.11.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                       2.699.961,87

[/et_pbrow]