IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 19.05.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 19.05.2020.

3.904.476,72

Stanje prethodnog dana

2.974.381,39

Uplata od RFZO

893.855,33

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

36.240,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 19.05.2020.

930.095,33

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 19.05.2020.                                                  3.904.476,72               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  19.05.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate

Ukupne isplate na dan:19.05.2020.

UKUPNO  OSTAJE:                      3.904.476,72