IZVEŠTAJ  19.11.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 19.11.2021.

5.005.316,87
   

Stanje prethodnog dana

2.699.961,87
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.256.751,50

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 2.000,00

 

 
Ostale uplate 136.080,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:19.11.2021.

2.394.831,50

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 19.11.2021.                                            5.005.316,87  

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  19.11.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

89.476,50
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:19.11.2021. 89.476,50

UKUPNO  OSTAJE:                       5.005.316,87

[/et_pbrow]