IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 20.05.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 20.05.2020.

3.904.476,72

Stanje prethodnog dana

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 20.05.2020.

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 20.05.2020.                                                  3.904.476,72               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  20.05.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate

Ukupne isplate na dan:20.05.2020.

UKUPNO  OSTAJE:                      3.904.476,72