IZVEŠTAJ  21.04.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.04.2021.

5.152.106,21
   

Stanje prethodnog dana

2.850.524,71
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.256.751,50

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 2.000,00

 

 
Ostale uplate 42.830,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:21.04.2021.

2.301.581,50

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.04.2021.                                               5.152.106,21

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.04.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:21.04.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      5.152.106,21