IZVEŠTAJ 21.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.09.2020.

8.137.700,19
   

Stanje prethodnog dana

8.127.500,19
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

10.220,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 21.09.2020.

10.220,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.09.2020.                                                8.137.700,19        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Povraćaj sredstava za COVID  

Ostale isplate-provizija UT

  20,00    

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:21.09.2020. 20,00

UKUPNO  OSTAJE:                     8.137.700,19