IZVEŠTAJ 21.10.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.10.2020.

6.388.830,88
   

Stanje prethodnog dana

6.388.376,40
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 1.650,00

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 21.10.2020.

1.650,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.10.2020.                                                6.388.830,88       

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.10.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

1.195,52
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:21.10.2020. 1.195,52

UKUPNO  OSTAJE:                     6.388.830,88