IZVEŠTAJ  22.02.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.02.2021.

3.445.648,14
   

Stanje prethodnog dana

3.294.238,87
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 2.000,00

 

 
Ostale uplate

151.630,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:22.02.2021.

153.630,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 22.02.2021.                                               3.445.648,14

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.02.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava 1.560,00

Ostale isplate-provizija UT

660,73

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:22.02.2021. 2.220,73

UKUPNO  OSTAJE:                   3.445.648,14