IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 22.05.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.05.2020.

3.924.484,11

Stanje prethodnog dana

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

175.273,80

Uplata participacije

Ostale uplate

115.875,88

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 22.05.2020.

291.149,68

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 22.05.2020.                                                  3.924.484,11               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.05.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate-povraćaj sredstava

33.165,88
Ukupne isplate na dan:22.05.2020. 33.165,88

UKUPNO  OSTAJE:                      3.924.484,11