IZVEŠTAJ 22.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.09.2020.

8.160.757,19
   

Stanje prethodnog dana

8.137.700,19
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

23.057,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 22.09.2020.

23.057,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 22.09.2020.                                                8.160.757,19        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Povraćaj sredstava za COVID  

Ostale isplate-provizija UT

     

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:22.09.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                     8.160.757,19