IZVEŠTAJ 22.10.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.10.2020.

6.200.949,17
   

Stanje prethodnog dana

6.388.830,88
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

35.290,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 22.10.2020.

35.290,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 22.10.2020.                                                6.200.949,17       

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.10.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

222.671,71
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

500,00

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:22.10.2020. 223.171,71

UKUPNO  OSTAJE:                     6.200.949,17