IZVEŠTAJ 23.06.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.06.2020.

13.992.278,85

Stanje prethodnog dana

13.981.538,85

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

10.760,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 22.06.2020.

10.760,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.06.2020.                                                 13.992.278,85               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.06.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

20,00

Ostale isplate-povraćaj sredstava

Ukupne isplate na dan:22.06.2020.

UKUPNO  OSTAJE:                      13.992.278,85