IZVEŠTAJ 23.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 23.09.2020.

8.137.332,59
   

Stanje prethodnog dana

8.160.757,19
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 1.650,00

 

 
Ostale uplate

72.720,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 23.09.2020.

74.370,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.09.2020.                                                8.137.332,59        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  23.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

97.794,60
   

Isplate zarada

 
Povraćaj sredstava za COVID  

Ostale isplate-provizija UT

     

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:23.09.2020. 97.794,60

UKUPNO  OSTAJE:                     8.137.332,59