IZVEŠTAJ 23.10.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 23.10.2020.

6.218.909,17
   

Stanje prethodnog dana

6.200.949,17
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

17.960,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 23.10.2020.

17.960,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.10.2020.                                                6.218.909,17       

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  23.10.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:23.10.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                     6.218.909,17