IZVEŠTAJ  23.11.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 23.11.2021.

5.101.117,79
   

Stanje prethodnog dana

5.081.997,79
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 19.120,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:23.11.2021.

19.120,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.11.2021.                                            5.101.117,79 

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  23.11.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:23.11.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                       5.101.117,79

[/et_pbrow]