IZVEŠTAJ 24.06.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 24.06.2020.

13.993.878,85

Stanje prethodnog dana

13.992.278,85

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

1.600,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 24.06.2020.

1.600,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 24.06.2020.                                                 13.993.878,85               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  24.06.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate-povraćaj sredstava

Ukupne isplate na dan:24.06.2020.

UKUPNO  OSTAJE:                      13.993.878,85