IZVEŠTAJ 24.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 24.09.2020.

7.834.385,75
   

Stanje prethodnog dana

8.137.332,59
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

149.567,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 24.09.2020.

149.567,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 24.09.2020.                                                7.834.385,75        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  24.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

452.513,84
   

Isplate zarada

 
Povraćaj sredstava za COVID  

Ostale isplate-provizija UT

     

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:24.09.2020. 452.513,84

UKUPNO  OSTAJE:                     7.834.385,75