IZVEŠTAJ 25.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 25.09.2020.

7.834.385,75
   

Stanje prethodnog dana

7.834.385,75
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 25.09.2020.

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 25.09.2020.                                                7.834.385,75        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  25.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

     

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:25.09.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                     7.834.385,75