IZVEŠTAJ  25.11.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 25.11.2021.

5.293.787,79
   

Stanje prethodnog dana

5.248.997,79
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 44.790,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:25.11.2021.

44.790,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 25.11.2021.                                            5.293.787,79 

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  25.11.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:25.11.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                       5.293.787,79

[/et_pbrow]